Toets Rooster         Eksamen Rooster

Taal van onderrig:
Dubbel medium (Afrikaans / Engels)
Vakke aangebied vir graad 8 & 9:
Taalgeletterdheid en Kommunikasie
Wiskundige Geletterdheid, Wiskunde
en Wiskundige-Wetenskappe
Natuurwetenskap
Menslike en Sosialewetenskappe
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Kuns en Kultuur
LewensoriŽnteringGraad 10 (vanaf 2006):

Pakket 1

Fundamenteel (Verpligtend)

Afrikaans 1 st of 2de taal
Engels 1 st of 2de taal
Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
LewensoriŽntering

Kernvakke (enige twee):

Electriese Tegnologie
Meganiese Tegnologie of
Siviele Tegnologie of
Tegniese Tekene

Keuse vak:

Natuurwetenskap

Pakket 2

Fundamentele vakke (Verpligtend)

Afrikaans 1 st of 2de taal
Engels 1 st of 2de taal
Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
LewensoriŽntering

Kernvakke (enige twee):
Elektriese Tegnologie
Meganiese Tegnologie of
Siviele Tegnologie of
Tegniese Tekene
Keuse vak (slegs een)
Natuurwetenskap of
Rekenaartoepassingstegnologie

Pakket 3

Fundamentele vakke (Verpligtend)
Afrikaans 1 st of 2de taal
Engels 1 st of 2de taal
Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
LewensoriŽntering

Kernvakke (enige twee):
Rekenkunde of
Sake Studies of
Toerisme

Keuse vak:
Informasie Tegnologie
Graad 11 & 12

Tegniese Kursus
Technical Course

Afrikaans 1 st en 2de taal / language
Engels 1 st en 2de taal / language
Wiskunde / Mathematics
Natuurwetenskap / Physical Science
Tegniese Tekene / Technical Drawing

Tegniese vak / Technical subject:
Technika Elektronies / Technika Electronics
Technika Meganies / Technika Mechanical
Technika Siviel / Technika Civil
Motorwerktuigkunde / Motor Mechanics
Motorbakherstelwerk / Motor Body Repair
ElektrisiŽnswerk / Electricians Work


Informasie Tegnologie
Information Technology

Afrikaans 1 st en 2de taal / language
Engels 1 st en 2de taal / language
Wiskunde / Mathematics
Natuurwetenskap / Physical Science
Rekenkunde / Accounting (HG)
Rekenaarstudie / Computer Science (HG)


Handels Kursus
Commercial Course

Afrikaans 1 st en 2de taal / language
Engels 1 st en 2de taal / language
Handelswiskunde / Comm. Maths
Bedryfekonomie / Business Econ
Rekenkunde / Accounting (SG)
Rekenaarstudie / Computer Science

Science Expo

During the Science Expo the learners were awarded 11 bronze, 6 silver and 7 gold medals.

The following learners were invited to the National Expo:
R. Pule, L. Kelesitse, N. Kalaote,
L. Beukes, M. van Tonder,
T. van Zyl, T. Mosala, P. Mosalakae,
L. Moeng & P. Tlooko.

The following three learners received special prizes during the Expo Competition:
R. Pule - Best development Project
M. van Tonder & T. van Zyl - Best energy Project

The school also received the trophy for the school who had been awarded the most gold medals.


Terug boontoe / Back to Top

Expo

Language of teaching:
Double medium (Afrikaans / English)
Subjects offered to Grade 8 & 9:
Language Literacy and Communication
Mathematical Literacy, Mathematics
and Mathematical Sciences
Natural Science
Human and Social Sciences
Economical and Management Sciences
Arts and Cultural
Life OrientationGrade 10 (from 2006):

Packet 1

Fundamental (Compulsary)

Afrikaans 1 st or 2 nd language
English 1 st or 2 nd language
Mathematics or Mathematical Literacy
Life Orientation

Core subjects (any two):

Electrical Technology or
Mechanical Technology or
Civil Technology or
Technical Drawing

Elective subject:

Natural Science

Packet 2

Fundamental subjects (Compulsary)

Afrikaans 1 st or 2 nd language
English 1 st or 2 nd language
Mathematics or Mathematical Literacy
Life Orientation

Core subjects (any two):
Electrical Technology or
Mechanical Technology or
Civil Technology or
Technical Drawing
Elective subject (only one)
Natural Science or
Computor Application Technology

Packet 3

Fundamental subjects (Compulsary)
Afrikaans 1 st or 2 nd language
English 1 st or 2 nd language
Mathematics or Mathematical Literacy
Life Orientation

Core subjects (any two):
Accounting or
Business Studies or
Tourism

Elective subject:
Information Technology